Tieto stránky sú venované všetkým verziám tanku T-34, ktoré boli vyrobené v Stalingradských závodoch počas bojov na Východnom fronte. Plánujem tu uverejňovať všetky podklady súvisiace s výrobou a nasadením tejto T-34.

This web is dedicated to all versions of T-34 tank, which were produced in Stalingrad factories during battles on Eastern front. I will plan to publish here all details pertinent to production and using of this version of T-34.

štvrtok 13. júna 2013

STZ T-34 mod.41(odlievaná veža) - časť 5 / STZ T-34 mod.41(cast turret) - part 5

Nasledujúce fotky môžete nájsť na stránke / Following photos you can find on site:
http://otvaga2004.ru/tanki/tanki-fotogalereya/tank-t-3476-tambovskij-kolxoznik/

Nasledujúce fotografie ukazujú asi jediný vo funkčnom stave dochovaný exemplár T-34 stalingradskej výroby. Tank sa nachádza v zbierke múzea Vadima Zadorožného v moskovskej oblasti. Je skvelé, že vďaka chlapcom z tohto múzea uzrelo svetlo sveta okrem tejto T-34 model 41 aj mnoho ďalších vozidiel, ako niekoľko ľahkých tankov T-60 (je ich vidno aj pozadí na týchto fotkách) či obojživelných T-37.
Súdiac podľa detailov konštrukcie, tank pochádza z výrobného obdobia tesne pred koncom roka 1941.
Following photos showing us probably the only functional T-34 which was maded in Stalingrad. Tank is a part of collection of vehicles in Vadim Zadorozhniy museum in Moscow region. It is great that thanks to guys from this museum we can see today not only this T-34 model 1941 but also several T-60 light tanks (you can see them on these photos in background) or ambhibious tanks T-37.
Judging by construction details, tank was produced during end period of 1941 year.
Čelný pohľad ukazuje typické detaily tohto výrobného obdobia - kombinácia prinitovaných krompáčovitých ťažných hákov, guľometného streliska v korbe bez pancierového štítu a poklop vodiča ranného typu s troma periskopmi.
Frontal view showing typical details of this production period - combination of rivetted pickaxe shaped towing hooks, hull machine gun mount without armoured shield and older type driver´s hatch with three periscopes. 


Tank má už celooceľové pojazové kolesá.....
Tank has all steel roadwheels......

Pojazdové kolesá majú striedavo jedno kratšie a jedno dlhšie výstužné rebro...typický znak pre stalingradskú produkciu.
Roadwheels has brace ribs - alternately one shorter and one longer...typical sign for Stalingrad production.
Ľavé hnacie koleso je staršieho typu.
Left driving wheel is an older type.


Zadný pohľad nám ukazuje dva typy pásov použité na tomto tanku....pravdepodobne výsledok rekonštrukcie. Ľavý je 550 mm široký novší typ a na pravej strane je skorší 500 mm široký typ s "V" vzorom na každom druhom článku, tzv. "stalingradský typ". "Stalingradský typ" bol používaný od novembra 1941.
Rear view showing us two types of tracks used on this tank...probably result of reconstruction. Left one is 550 mm wide newer type and on the right side is earlier 500 mm wide type with "V" chevron on every second track link, so called "stalingrad type" tracks. "Stalingrad type" was used from November 1941.
Kryt brzdovratného zariadenia je stále klasického "lomeného" typu.
Cover of reversing mechanism is still an classic "broken" type.Bok veže nesie známky opráv zváraním.
Side of turret has signs from reconstruction with welding.
Pravé hnacie koleso je novšieho typu.
Right driving wheels is an newer type.Pre celú stalingradskú výrobu typický obdĺžnikový poklop prístupu k štartéru.
Rectangular hatch that covers access to starter is typical for whole Stalingrad production.

streda 12. júna 2013

STZ T-34 mod.41(zváraná veža) - časť 6 / STZ T-34 mod.41(welded turret) - part 6

Tank patriaci slávnej 1.gardovej tankovej brigáde, ktorá sa počas bojov pod Moskvou používala atraktívny vzor zimnej kamufláže pripomínajúci sieť, tzv. zimný les. Boj o Moskvu, november 1941.
Tank of famous 1st Guard tank brigade, which used during fights under Moscow attractive pattern of winter camouflage reminiscent to grid, so called winter forest. Battle for Moscow, November 1941.
T-34 84. tankovej brigády sa presúva k miestu bojov. Juho-západný front, máj 1942.
T-34 of 84th tank brigade is moving to the area of fights. South-western front, May 1942.
Dve zničené T-34 stalingradskej produkcie. Tanky pochádzajú z produkcie na prelome rokov 1941/42 alebo začiatku roka 1942. Svedčia o tom niektoré prvky výroby typické pre rok 1942, ako neskorší typ pásov a poklop vodiča, zatiaľ čo veže sú staršieho typu.
Two destroyed T-34 tanks from Stalingrad production. Tanks were probably produced during the 1941/42 period or in early of 1942 year. They have some typical features for later 1942 production like late pattern of tracks and late type of driver hatch, while the both of turrets are early styled.
Tanky počas presunu na front, rok 1942. Tank najbližšie pekne ukazuje niektoré prvky zvarovanej veže vzor 1941 - poklop s väčším prelisom, zameriavač PT-4-7 (v odkrytej, bojovej pozícií) a spodný okraj čela veže bez "výseku".
Tanks are moving to the front, 1942 year. Tank closest to the photo objective showing us typical features of welded turret from 1941 production - hatch with big repress, sight PT-4-7 (on photo in combat position) and lower frontal edge of turret without "cut".
Ďalšia snímka ukazujúca prvky rovnakého typu veže ako vyššie. Z tohto čelného pohľadu môžeme vidieť zameriavač PT-4-7, obdĺžnikový krycí pancierový plát na ľavom boku veže, zdvižné oko (pred PT-4-7) a detailný pohľad na zvary.
Another close view photo showing features of same turret type like above. From this frontal view we can see PT-4-7 sight, rectangular covering armour plate on the left side, lifting eye (in front of PT-4-7) and detailed view on welds.
Zničené tanky patriace pravdepodobne 1.gardovej tankovej brigáde.Začiatok roka 1942.
Destroyed tanks which probably belongs to 1st Guard tank brigade. Begining of 1942 year.
Chlapec vykonáva finálnu montáž na T-34 v opravárenskom závode. Nebyť prídavného panciera na korbe bolo by ťažké určiť, že sa jedná o tank stalingradskej produkcie.
Boy performs final assembly on T-34 in repair factory. Due to the presence of add -on armour we can declare that this vehicle was produced in one of Stalingrad factories.
Tanky čakajú na presun k miestu bojov.
Tanks are waiting for their way to the front.
T-34 vyrobený ku koncu roka 1941. Stroj už má celooceĺové pojazdové kolesá a novší typ pásov, ale korba a veža sú skoršej produkcie.
T-34 manufactured in the end of 1941. Machine has all steel roadwheels and tracks with newer waffle pattern but hull and turret has still features of earlier production.
T-34 sa blížia k frontu v okolí Charkova, jar 1942. Všimnite si čísla na čelnom pancieri korby a zbytkov zimného náteru.
T-34s comes up to the front around the Kharkov, spring 1942. Note number on the glacis and remains of winter camouflage. 
Tankista 84.tankovej brigády počúva rozkazy veliteľa tesne pred odjazdom. Jar 1942.
Tanker of 84th tank brigade hearing commander´s orders before departure. Spring 1942.

piatok 7. júna 2013

STZ T-34 mod.41(zváraná veža) - časť 5 / STZ T-34 mod.41(welded turret) - part 5

Zničený tank neznámej jednotky. Za povšimnutie stojí opotrebenie zimnej kamufláže a zlomené stredné pojazdové koleso, ktoré jasne ukazuje krehkosť liatej ocele.
Destroyed tank of unknown unit. Note heavily weathered winter camouflage and broken middle roadwheel, which clearly shows fragility of cast steel.
T-34 patriaca jednotkám Vlasovovej ROA.
T-34 which belongs to general Vlasov´s ROA.
Stroj neznámej jednotky počas útoku niekde v uliciach Stalingradu v zime 1942.
Vehicle of unknown unit during attack somewhere in streets of Stalingrad, winter 1942.
Tank v narýchlo maskovanom postavení. Obrana východného brehu Donu, ústup k u Stalingradu, 1942.
Tank in a hurry camouflaged position. Defence of east bank of Don river, retreat to Stalingrad, 1942.
T-34 v oprávarenskom závode v Moskve. Podľa kamufláže je pravdepodobné, že tank patril k 1.gardovej tankovej brigáde, boj pod Moskvou,1941/42.
T-34 v repair factory in Moscow. Judging by its camouflage, tank probably took part in battle of Moscow as part of 1st Guard tank brigade, winter 1941/42.
Zničený stroj stalingradskej výroby niekde na stepi v okolí Stalingradu. Vďaka veľkému rozlíšeniu fotografie je pekne patrné opotrebenie bielej zmývateľnej farby.
Destroyed machine of STZ production somewhere in steppe in surrounding of Stalingrad city. Thanks to big resolution of photo we have detailed look at heavily worn washable white colour.

utorok 28. februára 2012

Stalingradské T-34 v Červenej armáde - časť 5 / Stalingrad´s T-34 in Red Army service - part 5

 Tank model 1942 so zvarovanou vežou poľského 1. tankového pluku v pôsobiaceho v rámci Červenej armády. Júl 1943.
Tank  of 1942 production with welded turret. It belongs to 1st Polish tank regiment which came under Red army command. July 1943.
 T-34 vzor 1941 so zvarovanou vežou, neznáma jednotka 6. armády, región Charkova, február - marec 1942.
T-34 model 1941 with welded turret, unknown unit of 6th Army, Kharkov region, February - March 1942.
  T-34 vzor 1941 so zvarovanou vežou, neznáma jednotka 6. armády, región Charkova, február - marec 1942.
T-34 model 1941 with welded turret, unknown unit of 6th Army, Kharkov region, February - March 1942.


 Tri tanky so spoločným vežovým označením L2-KS operovali v rámci jednej bojovej skupiny. Juhozápadný front, charkovský smer. marec 1942. Tank niesli nápisy (zhora nadol): Ščors (farebná podoba už bola v tejto sekcií prezentovaná pred časom), Oržonikidze a Deržinskij.
Three tanks with same turret code L2-KS which operated in one group. South -Western front, Kharkov direction, March 1942. Tanks were named (from up to down): Schors (its colour scheme was presented in this section before time), Orchonikize and Dherzhinskiy.
 Tank vzoru 1942 s liatou vežou 27. tankovej brigády, Stalingradský front, október 1942.
Tank with casted turret from 1942 production batches, 27th tank brigade, Stalingrad front, October 1942.
T-34 vyrobená v roku 1942, s odlievanou vežou,39. tanková armáda, Mandžusko, september 1945. Povšimnite si vymenených pojazdových kolies za nové s gumovými obručami a pridané zábradlia pre pechotný výsadok. Na veži niesol nápis Bars. 
 T-34 produced in 1942, with casted turret, 39th tank army, Manchuria, September 1945. Note changed roadwheels for rubber rimmed type and added handrails for assault troops. It has name Bars.
 T-34 vzor 1941 s liatou vežou, 46. samostatná tanková brigáda, Volchovský front, december 1941.
T-34 model 41 with casted turret, 46th indipendent tank brigade, Volkhov front, December 1941.
 Iná podoba T-34 vzor 1942, ktorá tu už bola publikovaná. Tank patril 5. tankovej armáde Brjanského frontu, júl 1942. Nápis na veži je Za Stalina.
Another colour variant of  T-34 mod. 1942 which was also publicated here before some time. Tank belonged to 5th tank army of Bryansk front, July 1942. Inscription on turret is Za Stalina or translated to English For Stalin.
 Tank model 1941 s liatou vežou, Možajská obranná línia, október 1941. Patril pravdepodobne 20 tankovej brigáde.
Tank of 1941 production, casted turret, Mozhaysk defence line, October 1941. It probably belonged to 20th tank brigade.
 T-34 vzor 41 s liatou vežou v bielom zimnom kamuflážnom nátere. Na tanku by nebolo inak nič zvláštne, keby nepatril Ivanovi Ľjubuškinovi z 1. gardovej tankovej brigády, ktorý počas bojov pod Moskvou na tomto stroji zlikvidoval doložene 20 nepriateľských tankov a bližšie nešpecifikovaný počet diel, čo ho zaraďuje spolu Dimitrijom Lavrinenkom medzi najlepších tankistov Červenej armády.
T-34 of 1941 production with casted turret in white winter camouflage scheme. It looks like only common tank but it belongs to Ivan Lubushkin from 1st Guards tank brigade, who surely destroyed on this machine 20 enemy tanks and unknown number of guns. This fact make from this person, together with Dimitriy Lavrinenko, one of best tankers of Red army.
 Na melitopolskom smere pri bojoch o Krym sa nachádzal aj tento T-34 vzor 1942 závodu číslo 264 so zváranou vežou, september 1943.
On Melitopol direction during fights of Crimea fought also this T-34 model 1942 with welded turret from No.264 factory , September 1943.
 Tank vzoru 1942 s odlievanou vežou neznámej jednotky 1. tankovej armády, ktorá sa účastnila bojov o Obojan v kurskom oblúku. Júl 1943.
Tank from 1942 production with casted turret. It belonged to unknown unit under command of 1st tank army, fights for Oboyan in Kursk area. July 1943.
Stroj výrobného vzoru 1942 so zvarovanou vežou neznámej jednotky Západného frontu, január 1944. Povšimnite si vymeneného prvého a posledného pojazdového kolesa za nové s gumovou obručou.
Machine of 1942 production model with welded turret used by unknown unit of Western front, January 1944. Note changed first and last roadwheels for new ones with rubber rims.