Tieto stránky sú venované všetkým verziám tanku T-34, ktoré boli vyrobené v Stalingradských závodoch počas bojov na Východnom fronte. Plánujem tu uverejňovať všetky podklady súvisiace s výrobou a nasadením tejto T-34.

This web is dedicated to all versions of T-34 tank, which were produced in Stalingrad factories during battles on Eastern front. I will plan to publish here all details pertinent to production and using of this version of T-34.

streda 7. januára 2009

Produkcia T-34 v Stalingrade- začiatky / Production of T-34 in Stalingrad- beginning

O iných verziách tanku T-34 so 76 mm delom, je toho známeho pomerne dosť. Asi najznámejšie sú verzie zo závodov Charkov, Krasnoje Sormovo či UZTM na Urale. Napriek tomu, že i produkčné varianty zo závodov STZ nie sú pre zainteresovaných neznámy pojem, nie je o nich zverejneného veľa.

Začiatky produkcie tankov v STZ boli veľmi zaujímavé- inžinieri z konštrukčného oddelenia, ktorí sa neskôr podieľali na masovej výrobe týchto tankov v rámci celosovietskej produkcie, najprv pomáhali na konštrukčnom a technologickom oddelení v závode na výrobu lokomotív v Charkove (CHPZ). Spočívala hlavne v kontrole výkresovej dokumentácie.
Príprava produkcie T-34 v závodoch STZ začala na základe podnetu zo strany ľudového komisára pre stredú strojnú výrobu I. Lichačeva. Prípravné práce sa mali dokončiť do novembra 1940. V novembri roku 1939 bol predstavený projekt Výboru pre obranu SSSR o prijatí tankov, obrnených automobilov, delostreleckých ťahačov do výzbroje a zároveň s tým aj ich produkcia. Zároveň v ňom stálo zavedenie výroby T-34 v závodoch STZ v objeme 2000 tankov ročne, pričom do konca roka 1940 sa malo vyprodukovať okolo 20 tankov.
Po vykonaní všetkých úprav, prototyp T-32 dostal označenie A-34/T34. S súlade s dekrétom, bolo potrebné vyrobiť v STZ do konca roka 1940 29 tankov, v roku 1941 už 1000 a ku začiatku ďalšieho roku sa mali kapacity zvýšiť až na produkciu 2000 strojov ročne, keďže sa plánovalo s ukončením produkcie ľahkých tankov T-26. Tieto doteraz tvorili veľkú časť obrnených síl Sovietskeho Zväzu.
31.marca 1940 po vykonaní obhliadky prototypu A-34 Národný výbor pre obranu (NKO) rozhodol - Tank bol odporučený na okamžité zahájenie výroby v závodoch č. 183 v Charkove a STZ v Stalingrade.
Z operačného výkazu závodu č.183 : "Do 30.5.1940 boli vyrobené 4 korby tankov T-34, pričom jedna bola poslaná do Stalingradu. Prvá veža bude hotová najskôr 31.5.1940 a bude zaslaná do STZ."
Takto teda všetko začalo...

About other versions of the T-34 with 76mm gun we have relatively enough informations. Probably most known are versions from factories Kharkov, Krasnoye Sormovo or UZTM at Ural. Even if STZ variants are not unknown term, there are lack of published informations.

The start of T-34 production in STZ was very interesting- engineers from construction department, who later take a share in the mass production of this machines in Soviet Union, in first helped to constructors and technologists in the factory for locomotive production in Kharkov (CHPZ). They help consist in documentation control.
Preparations for production in STZ began ex parte of the People´s commisar for medium machines production I. Likhachev. At the end of 1940 year the preparations has ended. In November 1939 was introduced project of the Commision for defense of Soviet Union about receiving of tanks, armoured cars, artillery tractors to the Red Army and simultaneously production of it. In this document also stands that STZ factory will produce T-34 in amount of 2000 pieces for year and till the end of 1940 must make about 20 tanks.
After improving of T-32 prototype, tank was signed as A-34/T-34. In agreement with order was needed to make 29 tanks till the end of 1940, in 1941 1000 tanks and to the beginning of 1942 year increase capacities for production of 2000 pieces for a year, because of ending of T-26 light tank production. These light tanks took big part of the soviet armoured corps in that time.
On 31 March 1940, when commission executed A-34 inspection, the National commission for defense (NKO) decided- Tank was immediately recommended for mass production in factories No.183 in Kharkov and STZ factory in Stalingrad.
From operation list of No.183 factory: "Till 30 May 1940 were produced four hulls of T-34 tanks, whereas one was sent to the Stalingrad. First turret will ready at first at 31 May 1940 and we send it to STZ."
All began in this way...

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára