Tieto stránky sú venované všetkým verziám tanku T-34, ktoré boli vyrobené v Stalingradských závodoch počas bojov na Východnom fronte. Plánujem tu uverejňovať všetky podklady súvisiace s výrobou a nasadením tejto T-34.

This web is dedicated to all versions of T-34 tank, which were produced in Stalingrad factories during battles on Eastern front. I will plan to publish here all details pertinent to production and using of this version of T-34.

pondelok 6. apríla 2009

Na začiatku vojny / When the war began

Vo chvíli vypuknutia vojny, komisár V.A. Malyšev prikázal prerušiť produkciu vylepšeného T-34 M a opätovne zahájiť produkciu T-34 v pôvodnej podobe.
T-34 M vznikol na Malyševov popud po vykonaní skúšok T-34, v období od 31.októbra do 7.decembra 1940, na trase o dĺžke 2680 km (jazdný čas 129 hodín). Počas týchto skúšok boli odhalené najzávažnejšie nedostatky v konštrukcií. Komisia, zložená z uznávaných odborníkov sformulovala závažné poznámky na adresu konštrukcie T-34 a predstavili ich Vojenskej rade a maršálovi G. I. Kulikovi (ktorý bol odporcom konštrukcie T-34).
Nedostatky konštrukcie pôvodnej T-34 mali teda byť odstraňované postupne, počas výroby. To sa však týkalo hlavného závoda v Gorkom, zatiaľ čo pre STZ bol plán výroby zmenený z 1000 strojov na 1500. Zároveň sa všetko výrobné úsilie krajiny sústredilo na uspokojenie vojenských potrieb a potrieb obrany krajiny. No napriek plánom sa produkcia tankov spomalila. Ľudový komisariát stredných strojov SSSR tvrdil, že závod je vybavený všetkým potrebným, aby mohla produkcia bežať nepretržite a z meškania výroby obvinil vedenie STZ. Navyše tej istej mienky boli i členovia vojenskej prejímky. Vo vyhlásení, riaditeľ V. Duľkin obdržal prísne pokarhanie od vedenia komisariátu. Samozrejme, v niektorých ohľadoch boli na vine i nedostatky vedenia STZ, avšak boli tu i iné objektívne príčiny neúspechu plánu výroby T-34. Mnoho kvalifikovaných pracovníkov STZ, frézarov, elektrikárov, zváračov a iných muselo odísť po vypuknutí vojny do armády a na frontu. Nemálo bolo i dobrovoľníkov. Takisto namáhavá práca donútila mnohých pracovníkov zapísať sa do Červenej armády. Na ich miesto prišli málo skúsená a kvalifikovaná pracovná sila. Od nich bolo možné len ťažko očakávať dobrú robotu. Okrem toho zásoby kovu a ostatných materiálov boli buď nedostatočné, alebo len čiastočne dostačujúce. Mnohí dodávatelia dodávali podzostavy pre výrobu tankov T-34 nepravidelne alebo oneskorene. Prejavovalo sa aj preťažovanie výrobných kapacít rôznymi termínovanými a súrnymi objednávkami. Správa z STZ za júl 1941: „Na základe zmluvy bola stanovená výroba 1405 tankov, od začiatku roka 1941 bolo vyrobených 395 strojov, za mesiac - 125. Vojskom bolo prijatých 387 tankov, za jún 93. Odoslaných 390 strojov. 387 tankov bolo zhotovených závodom a tri tanky boli poslané z frontu na opravu a po oprave poslané naspäť k bojovým jednotkám.“
24. júla 1941 GKO (Hlavný výbor obrany) menoval svojho splnomocnenca pre STZ. A.A. Vetrov – tankista, účastník bojov v Španielsku, mal zabezpečiť prekročenie plánu výroby T-34 pre potreby frontu. Vetrov začal tým, že rozposlal vedúcim rôznych závodov telegramy s prosbami a požiadavkami bezodkladne odoslať STZ príslušenstvo, náradie, kovy i všetko ostatné nevyhnutné vybavenie pre T-34. Bolo nutné využiť aj staré kontakty. K slovu prišli taktiež hrozby typu – „budem sa sťažovať ak to bude nevyhnutné“. Výsledky snaženia však boli pozitívne. Výroba tankov sa zrýchlila a v skladoch sa začali objavovať zásoby. Dôkazom toho je i nasledovné hlásenie STZ z augusta 1941: „Prijatých 155 tankov, celkom od začiatku roka 542 strojov. Odoslaných 513, z nich 4 prišli z frontu na opravu.“ a septembra 1941: „Prijatých 165 tankov, celkovo- 707 strojov.

When the Great patiotic war began, commisar V.A. Malyshev gave order for interrupt of production of modernised T-34 M and start production of initial T-34.
T-34 M arisen for Malyshev´s impulse, after accomplishing T-34 tests, in period from October 31 to December 7 1940, on the way 2680 km long (129 hours of drive). During this tests were detected most important shortages in construction of vehicle. Commision, which contains experts for tank construction, couched weighty notes on T-34 address and introduce them to the Military committee and marshal G. I. Kulik (who was opponent of T-34 construction).
Shortages of initial construction should have be eliminated gradually, during production. This interrelated with the Gorkiy factory. For the STZ was plan changed from 1000 to 1500 machines. At the same time, all factory capacities were centered for supply of military needs of country. However, production of tanks was slow. The People´s commissariat for medium machines asserted that STZ factory has all things which needs for continuos production and from delay accused STZ leading. In addition, the same opinion had members of group for acceptance of tanks. In the proclamation, director V. Dulkin got strict reprehension from leading of commissariat. Of course, in same regards was culpable STZ, but also another objective reasons caused fault of the T-34 production plan. Many qualified workers from STZ were sent to front when the war began. Many workers leaved as volunteers. Difficult working conditions compeled some workers to leave factory and enter to the Red army. On their places came low qualified manpower. They could only with difficulties do good work. Also reserves of metal and other materials were small or none. Many suppliers delivered subassemblies for T-34 tanks irregulary or with delays. Capacities were also overloaded with various urgent orders.
Report from STZ for July 1941: „On base of the contract was defined manufacturing of 1405 tanks, from begining of 1941 year was produced 395 machines, this month – 125. Accepted by army were 387 tanks, in June 93 tanks. Sent were 390 machines. 387 tanks were manufactured by factory and 3 tanks were sent from front for repair.“
On 24 July 1941 GKO ( Main committee for defence) nominated delegate for STZ. A. A. Vetrov – tanker, participator of combats in Spain, had provide oversteping of T-34 production plan for front needs. Vetrov began sending telegrams with requests for delivering accessories, tools and all other which is needed for production of T-34. It was needed to use old contacts. In several cases he had to use threats of type – „I will obstruct if it is necessary“. Results of effort had positive effect. Production of tanks increased and warehouses started to be filled. Sign of this fact was report from August 1941: „Received were 155 tanks, from begining of 1941year 542 machines. Sent were 513 pieces, from this number 4 pieces came from front for repair.“ and September 1941: „ Received 165 tanks, totally – 707 machines.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára