Tieto stránky sú venované všetkým verziám tanku T-34, ktoré boli vyrobené v Stalingradských závodoch počas bojov na Východnom fronte. Plánujem tu uverejňovať všetky podklady súvisiace s výrobou a nasadením tejto T-34.

This web is dedicated to all versions of T-34 tank, which were produced in Stalingrad factories during battles on Eastern front. I will plan to publish here all details pertinent to production and using of this version of T-34.

štvrtok 8. októbra 2009

STZ T-34 mod.41(zváraná veža) - časť 3 / STZ T-34 mod.41(welded turret) - part 3


Stroj pravdepodobne z konca produkcie roku 1941. Nasvedčuje tomu neskorší typ poklopu vodiča a pásov.
Machine probably from the end of 1941 production. About this fact says later type of driver hatch and tracks.

Stroj ukoristený Nemcami.
Machine captured by Germans.

Známa fotografia "tridsaťštvorky" pomenovanej "Lazo". Fotografia jasne deklaruje vynikajúcu pohyblivosť tanku T-34.
Well known photo of "thirty four" nicknamed "Lazo". Photo clearly shown high mobility of T-34 tank.

Tank skoršej produkcie s pogumovanými pojazdovými kolesami a skorým typom pásov, ale s prielezom vodiča neskoršieho typu.
Tank of earlier production with rubber rimmed roadwheels and early patterned tracks, but with later type of driver hatch.

Tento stroj vyprosťuje z bahna pravdepodobne ukoristené samohybné delo StuG III. Silnou stránkou T-34 bola jej dobrá priechodnosť rozmočeným a blatitým terénom.
This machine liberate probably captured self propelled gun StuG III. Strong point of T-34 was good mobility in slushy and muddy terrain.


Zničená T-34 vzor 41 neskoršej produkcie s celooceľovými kolesami.
Destroyed T-34 mod.41 of later production with all steel roadwheels.
T-34 skorej produkcie podporuje útok sovietskej pechoty.
T-34 of early production supports attacking soviet infantry.

Posádka maskuje svoj T-34 vzor 41 (pravdepodobne so zváranou vežou) suchými vetvami. Tank pochádza približne zo stredu produkcie, čomu nasvedčuje skorý typ prielezu vodiča, ale už celooceľové kolesá.
Crew camouflaging their T-34 mod. 41 (probably with welded turret) with branches. Tank is approximately from mid production. It has early styled driver hatch, but later styled steel roadwheels.
Zničený tank so skorým typom pojazdových kolies a poklopom vodiča a s pásmi strednej produkcie.
Destroyed tank with early type of roadwheels and driver hatch and with mid production tracks.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára