Tieto stránky sú venované všetkým verziám tanku T-34, ktoré boli vyrobené v Stalingradských závodoch počas bojov na Východnom fronte. Plánujem tu uverejňovať všetky podklady súvisiace s výrobou a nasadením tejto T-34.

This web is dedicated to all versions of T-34 tank, which were produced in Stalingrad factories during battles on Eastern front. I will plan to publish here all details pertinent to production and using of this version of T-34.

sobota 22. mája 2010

STZ T-34 mod.42 (odlievaná veža) - časť 2 / STZ T-34 mod.42(cast turret) - part 2

Tanky T-34 zo stalingradských tovární zničené na prístupoch k Stalingradu.
T-34 tanks from Stalingrad factories destroyed at approaches to Stalingrad city.
Preberanie čerstvo vyrobených tankov v továrni STZ.
Acceptance of freshly maded tanks in STZ factory.
Civilsti- obyvatelia Stalingradu, strápení ťažkým životom frontového Stalingradu. V pozadí nemý svedok krutých bojov- zničený T-34 stalingradskej produkcie.
Civilians- citizens of Stalingrad, harassed by hard life in frontline Stalingrad city. In background is dumb witness of brutal fights- destroyed T-34 of Stalingrad production.
Tankové eso V. Chazov (vpravo). Počas júna a júla 1942 zničil na svojej "stalingradskej tridsaťštvorke" 23 nemeckých tankov.
Tank ace V. Khazov (on right side). During June and July of 1942 he destroys on his "Stalingrad´s thirty four" 23 German tanks.
Ďalší hrdina- nadporučík T.N.Sorokin zničil v jednom boji na svojej T-34 11 nepriateľských tankov. Cimljanskaja, leto 1942.
Another hero- Lieutenant T.N.Sorokin destroys in one combat on his T-34 11 enemy tanks. Cimlyanskaya, summer 1942.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára