Tieto stránky sú venované všetkým verziám tanku T-34, ktoré boli vyrobené v Stalingradských závodoch počas bojov na Východnom fronte. Plánujem tu uverejňovať všetky podklady súvisiace s výrobou a nasadením tejto T-34.

This web is dedicated to all versions of T-34 tank, which were produced in Stalingrad factories during battles on Eastern front. I will plan to publish here all details pertinent to production and using of this version of T-34.

piatok 6. mája 2011

STZ T-34 mod.42(zváraná veža) - časť 6 / STZ T-34 mod.42(welded turret) - part 6


Zničený stroj - všimnite si prvé a posledné pojazdové koleso s gumovou obručou, čo je málo vídaný jav u stalingradských strojov model 42. Znamená to, že asi nejaký čas na fronte pôsobil.
Destroyed machine - note that first and last roadwheel has rubber rims. This is rare on Stalingrad 1942 production tanks. This means, that tank was used on front for longer time.

Zoskok tankového výsadku z tanku T-34. Z fotografie je jasné, že to bola celkom nebezpečná činnosť.
Assult infantry jumping down from T-34 tank. From photo is clearly visible that this was hazardous action.
Tanky sú pripravené na prevzatie tankovými vojskami Červenej armády.
Tanks are prepared for acceptance by Red Army tank troops.

Ďalší snímok z továrenského dvora STZ. Všimnite si prídavný pancier na čele korby.
Another photo from STZ factory yard. Note additional armour on hull glacis.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára