Tieto stránky sú venované všetkým verziám tanku T-34, ktoré boli vyrobené v Stalingradských závodoch počas bojov na Východnom fronte. Plánujem tu uverejňovať všetky podklady súvisiace s výrobou a nasadením tejto T-34.

This web is dedicated to all versions of T-34 tank, which were produced in Stalingrad factories during battles on Eastern front. I will plan to publish here all details pertinent to production and using of this version of T-34.

nedeľa 29. januára 2012

STZ T-34 mod.42(zváraná veža) - časť 7 / STZ T-34 mod.42(welded turret) - part 7

 Nemci zblízka prezerajú vrak tanku T-34. Za povšimnutie stojí "skrátená" hlaveň kanónu - vplyvom výbuchu odtrhnutý a zapadnutý smerom dnu do tanku.
Germans examines destroyed T-34 tank from close view. Note "shortened" gun barrel - it is caused by explosion inside of machine. Gun is teared off and fell inside.
Zničené tanky. Povšimnite si T-34 vzor 42 produkcie UVZ (Ural Vagon Zavod) s šesťhrannou vežou na pravej strane fotografie.
 Destroyed tanks. Note T-34 mod. 42 from UVZ (Ural Vagon Zavod) production with hexagonal turret on right side of photo.
Katedra tankov Akadémie tankových a mechanizovaných vojsk, rok 1944. Kurzanti sa oboznamujú s technickými detailami tankov T-34, v tomto prípade na reze tanku stalingradskej produkcie.
Department of tanks, Academy of tank and mechanized troops, 1944. Cadets are learning about technical details of T-34 tanks, in this case on section of Stalingrad´s production tank.
Vzácny a zaujímavý snímok improvizovaného vyprosťovacieho tanku na báze T-34 produkcie STZ(pravdepodobne vzoru 1942).
Rare and interesting photo of improvised recovery tank based on T-34 of STZ production (probably of 1942 production).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára