Tieto stránky sú venované všetkým verziám tanku T-34, ktoré boli vyrobené v Stalingradských závodoch počas bojov na Východnom fronte. Plánujem tu uverejňovať všetky podklady súvisiace s výrobou a nasadením tejto T-34.

This web is dedicated to all versions of T-34 tank, which were produced in Stalingrad factories during battles on Eastern front. I will plan to publish here all details pertinent to production and using of this version of T-34.

streda 12. júna 2013

STZ T-34 mod.41(zváraná veža) - časť 6 / STZ T-34 mod.41(welded turret) - part 6

Tank patriaci slávnej 1.gardovej tankovej brigáde, ktorá sa počas bojov pod Moskvou používala atraktívny vzor zimnej kamufláže pripomínajúci sieť, tzv. zimný les. Boj o Moskvu, november 1941.
Tank of famous 1st Guard tank brigade, which used during fights under Moscow attractive pattern of winter camouflage reminiscent to grid, so called winter forest. Battle for Moscow, November 1941.
T-34 84. tankovej brigády sa presúva k miestu bojov. Juho-západný front, máj 1942.
T-34 of 84th tank brigade is moving to the area of fights. South-western front, May 1942.
Dve zničené T-34 stalingradskej produkcie. Tanky pochádzajú z produkcie na prelome rokov 1941/42 alebo začiatku roka 1942. Svedčia o tom niektoré prvky výroby typické pre rok 1942, ako neskorší typ pásov a poklop vodiča, zatiaľ čo veže sú staršieho typu.
Two destroyed T-34 tanks from Stalingrad production. Tanks were probably produced during the 1941/42 period or in early of 1942 year. They have some typical features for later 1942 production like late pattern of tracks and late type of driver hatch, while the both of turrets are early styled.
Tanky počas presunu na front, rok 1942. Tank najbližšie pekne ukazuje niektoré prvky zvarovanej veže vzor 1941 - poklop s väčším prelisom, zameriavač PT-4-7 (v odkrytej, bojovej pozícií) a spodný okraj čela veže bez "výseku".
Tanks are moving to the front, 1942 year. Tank closest to the photo objective showing us typical features of welded turret from 1941 production - hatch with big repress, sight PT-4-7 (on photo in combat position) and lower frontal edge of turret without "cut".
Ďalšia snímka ukazujúca prvky rovnakého typu veže ako vyššie. Z tohto čelného pohľadu môžeme vidieť zameriavač PT-4-7, obdĺžnikový krycí pancierový plát na ľavom boku veže, zdvižné oko (pred PT-4-7) a detailný pohľad na zvary.
Another close view photo showing features of same turret type like above. From this frontal view we can see PT-4-7 sight, rectangular covering armour plate on the left side, lifting eye (in front of PT-4-7) and detailed view on welds.
Zničené tanky patriace pravdepodobne 1.gardovej tankovej brigáde.Začiatok roka 1942.
Destroyed tanks which probably belongs to 1st Guard tank brigade. Begining of 1942 year.
Chlapec vykonáva finálnu montáž na T-34 v opravárenskom závode. Nebyť prídavného panciera na korbe bolo by ťažké určiť, že sa jedná o tank stalingradskej produkcie.
Boy performs final assembly on T-34 in repair factory. Due to the presence of add -on armour we can declare that this vehicle was produced in one of Stalingrad factories.
Tanky čakajú na presun k miestu bojov.
Tanks are waiting for their way to the front.
T-34 vyrobený ku koncu roka 1941. Stroj už má celooceĺové pojazdové kolesá a novší typ pásov, ale korba a veža sú skoršej produkcie.
T-34 manufactured in the end of 1941. Machine has all steel roadwheels and tracks with newer waffle pattern but hull and turret has still features of earlier production.
T-34 sa blížia k frontu v okolí Charkova, jar 1942. Všimnite si čísla na čelnom pancieri korby a zbytkov zimného náteru.
T-34s comes up to the front around the Kharkov, spring 1942. Note number on the glacis and remains of winter camouflage. 
Tankista 84.tankovej brigády počúva rozkazy veliteľa tesne pred odjazdom. Jar 1942.
Tanker of 84th tank brigade hearing commander´s orders before departure. Spring 1942.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára